Internet Gezinskaart - Gezinskaart
Internet Gezinskaart - Gezinskaart
*  
 
[ ]  
ber.  
sp.  
*  
 
[ ]  
ber. Koopvrouw.
sp.  
Kinderen
Maria Haitsma(1867 - )